Unique Visitors / day: 146, Page views: 1022, Domain Registrar: RUCENTER-REG-RIPN , IP: 81.1.214.103

About - 4otaku.ru

 • 4otaku.ru is hosted in RIPE Network Coordination Centre.
 • 4otaku.ru doesn't use HTTPS protocol.
 • Number of used technologies: 1.
 • First technologies: PHP.
 • Its 4otaku.ru size: 135 bytes
 • 4otaku.ru local ip: 81.1.214.103
 • 4otaku.ru Domain regisztrator: RUCENTER-REG-RIPN

Ranks - 4otaku.ru

 • 4otaku.ru receives about 146 daily unique visitor.
 • According to Alexa Traffic Rank 4otaku.ru is ranked number 6106226 in the world.
 • The domain has N/A Facebook Likes,
 • N/A Facebook Shares,
 • N/A Google+.
 • 4otaku.ru has .ru extension.
 • Updated: 2017-02-21 01:59:01
 • Used bandwidth: 577.44 KB / Month
 • According to Alexa Traffic Rank 4otaku.ru is ranked number 6106226 in the world.


Server info - 4otaku.ru

 • Where is 4otaku.ru hosted?
 • IP: 81.1.214.103
 • Binary IP: 110000010110100010010100010111
 • Octal IP: 6026422427
 • Hexadecimal IP: 305a2517
 • Decimal domain: 111000
 • Registrar: RUCENTER-REG-RIPN
 • Country: Russian Federation
 • City: Novosibirsk
 • Latitude: 55.041500091553
 • Longitude: 82.934600830078


Search Preview

Îòàêó!

4otaku.ru

Îòàêó! - wiki.4otaku.ru, comics.4otaku.ru, api.4otaku.ru, xoxx.4otaku.ru, dev.4otaku.ru, voca.4otaku.ru, vip.4otaku.ru, alice.4otaku.ru, wks.4otaku.ru, dod.4otaku.ru, hex.4otaku.ru, yukarinsubs.4otaku.ru, torrent.4otaku.ru, raincat.4otaku.ru, beta.4otaku.ru, old.4otaku.ru, art.4otaku.ru, logs.4otaku.ru, draw.4otaku.ru, gensokyo.4otaku.ru, flash.4otaku.ru, images.4otaku.ru, ns1.4otaku.ru, temp.4otaku.ru, room.4otaku.ru, derp.4otaku.ru, mmgp.ru.raincat.4otaku.ru, ww.w.4otaku.ru, dl.4otaku.ru, e-rentier.ru.4otaku.ru, w.4otaku.ru, pop.4otaku.ru, mmgp.ru.4otaku.ru, gerrr.gurucomics.4otaku.ru, ftp.4otaku.ru, ramcat.4otaku.ru, w8m.4otaku.ru, comcics.4otaku.ru, ww.4otaku.ru, smtp.4otaku.ru, yakarinsubs.4otaku.ru, mburb.4otaku.ru, chen.4otaku.ru, ns2.4otaku.ru, kikaki.4otaku.ru, vocadome.4otaku.ru, slideshow.4otaku.ru, wwwyukarinsubs.4otaku.ru, old.raincat.4otaku.ru, gensokyo.mobile.4otaku.ru, gensokyo.m.4otaku.ru, mail.raincat.4otaku.ru, mail.comics.4otaku.ru, m.4otaku.ru, wp.4otaku.ru, 13th-yukarinsubs.4otaku.ru, íàïðàâëåíèÿìè.dl.4otaku.ru, www.wiki.4otaku.ru, mail.4otaku.ru, app.4otaku.ru, download.4otaku.ru, my.4otaku.ru, play.4otaku.ru, store.4otaku.ru, webmail.4otaku.ru, www.raincat.4otaku.ru, www.alice.4otaku.ru, www.comics.4otaku.ru, www.voca.4otaku.ru, yukarinsubs.com.4otaku.ru, root.4otaku.ru, www.derp.4otaku.ru, www.beta.4otaku.ru, www.logs.4otaku.ru, www.old.4otaku.ru, www.torrent.4otaku.ru, cpmics.4otaku.ru, comiks.4otaku.ru, raincan.4otaku.ru, help.4otaku.ru, login.4otaku.ru, auth.4otaku.ru, news.4otaku.ru, 13th.4otaku.ru, raincoat.4otaku.ru, reviews.4otaku.ru, ru.ru.4otaku.ru, shop.4otaku.ru, ssl.4otaku.ru, support.4otaku.ru, archive.4otaku.ru, www.yukarinsubs.4otaku.ru, www.dod.4otaku.ru, ru.4otaku.ru, mobile.4otaku.ru, com.4otaku.ru, www.dev.4otaku.ru, www.xoxx.4otaku.ru, yukarinsub.4otaku.ru, blog.4otaku.ru, doesnt-exist.4otaku.ru, forum.4otaku.ru, files.4otaku.ru, blog.wiki.4otaku.ru, forums.4otaku.ru, talk.4otaku.ru, community.4otaku.ru, a.4otaku.ru, manga.4otaku.ru, www.draw.4otaku.ru, autoconfig.4OTAKU.RU, money-dom.ru.4otaku.ru, press.4otaku.ru, WWW.4OTAKU.RU, cpanel.4otaku.ru, tds.4otaku.ru, 1.4otaku.ru, pxikatarina.4otaku.ru, web.4otaku.ru, test.4otaku.ru, gensoyoko.4otaku.ru, blog.www.beta.4otaku.ru, test.www.beta.4otaku.ru, wp.www.beta.4otaku.ru, lyukarinsubs.4otaku.ru, blog.dod.4otaku.ru, test.dod.4otaku.ru, news.alice.4otaku.ru, blog.alice.4otaku.ru, wp.alice.4otaku.ru, test.alice.4otaku.ru, news.dod.4otaku.ru, wp.dod.4otaku.ru, blog.yukarinsubs.4otaku.ru, test.yukarinsubs.4otaku.ru, news.yukarinsubs.4otaku.ru, wp.yukarinsubs.4otaku.ru, 396982.4otaku.ru, 504500.4otaku.ru, forex-mmcis.ru.4otaku.ru, rain.4otaku.ru, yukarnsubs.old.4otaku.ru, cloud.4otaku.ru, develop.4otaku.ru, deploy.4otaku.ru, stage.4otaku.ru, direct.4otaku.ru, development.4otaku.ru, new.4otaku.ru, staging.4otaku.ru, develop.raincat.4otaku.ru, deploy.raincat.4otaku.ru, dev.raincat.4otaku.ru, test.raincat.4otaku.ru, app.raincat.4otaku.ru, blog.raincat.4otaku.ru, new.raincat.4otaku.ru, beta.raincat.4otaku.ru, development.raincat.4otaku.ru, staging.raincat.4otaku.ru, direct.raincat.4otaku.ru, stage.raincat.4otaku.ru - âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü çäåñü ñâîþ èíôîðìàöèþ èëè êóïèòü äîìåí

IP & DNS Report

SL Host Class TTL Type PRI Target IP
1 4otaku.ru IN 86400 MX 10 mx.4otaku.ru
2 4otaku.ru IN 86400 SOA
3 4otaku.ru IN 86398 A 81.1.214.103
4 4otaku.ru IN 86400 NS ns.noolab.ru
5 4otaku.ru IN 86400 NS ns.noolab.com

Web technology - 4otaku.ru

Number of occurences 1

PHP


Keywords

4otaku.ru IP, 4otaku.ru coupons, 4otaku.ru promo codes, 4otaku.ru 2016, 4otaku.ru hosting, 4otaku.ru country, 4otaku.ru words, 4otaku.ru images, 4otaku.ru javascripts, 4otaku.ru registrar, 4otaku.ru metas, 4otaku.ru domain, 4otaku.ru page views, 4otaku.ru visitors number, 4otaku.ru ranking,

Mistakes

Spelling mistakes at internet search for 4otaku.ru.

www.otaku.ru, www.4eotaku.ru, www.eotaku.ru, www.4rotaku.ru, www.rotaku.ru, www.444otaku.ru, www.44otaku.ru, www.43otaku.ru, www.3otaku.ru, www.45otaku.ru, www.5otaku.ru, www.4taku.ru, www.4o8taku.ru, www.48taku.ru, www.4o7taku.ru, www.47taku.ru, www.4olitaku.ru, www.4litaku.ru, www.4ooptaku.ru, www.4optaku.ru, www.4o9taku.ru, www.49taku.ru, www.4o0taku.ru, www.40taku.ru, www.4otaku.ru, www.4taku.ru, www.4oaku.ru, www.4otr5aku.ru, www.4or5aku.ru, www.4otfaku.ru, www.4ofaku.ru, www.4otttaku.ru, www.4ottaku.ru, www.4otraku.ru, www.4oraku.ru, www.4otzaku.ru, www.4ozaku.ru, www.4ot4aku.ru, www.4o4aku.ru, www.4ot6aku.ru, www.4o6aku.ru, www.4otku.ru, www.4otaeku.ru, www.4oteku.ru, www.4otarku.ru, www.4otrku.ru, www.4otafku.ru, www.4otfku.ru, www.4otavku.ru, www.4otvku.ru, www.4otaxku.ru, www.4otxku.ru, www.4otau.ru, www.4otakiu.ru, www.4otaiu.ru, www.4otakuu.ru, www.4otauu.ru, www.4otakuiu.ru, www.4otauiu.ru, www.4otaklu.ru, www.4otalu.ru, www.4otakmu.ru, www.4otamu.ru, www.4otaknu.ru, www.4otanu.ru, www.4otak.ru, www.4otaku7.ru, www.4otak7.ru, www.4otaku9.ru, www.4otak9.ru, www.4otakuh.ru, www.4otakh.ru, www.4otakun.ru, www.4otakn.ru, www.4otakum.ru, www.4otakm.ru, www.4otaku8.ru, www.4otak8.ru, www.4otaku.ru7, www.4otaku.r7, www.4otaku.ru9, www.4otaku.r9, www.4otaku.ruh, www.4otaku.rh, www.4otaku.run, www.4otaku.rn, www.4otaku.rum, www.4otaku.rm, www.4otaku.ru8, www.4otaku.r8, www.4otaku.redu, www.4otaku.edu, www.4otaku.rfu, www.4otaku.fu, www.4otaku.rcu, www.4otaku.cu, www.4otaku.rvu, www.4otaku.vu, www.4otaku.r45u, www.4otaku.45u, www.4otaku.rzu, www.4otaku.zu, www.4otaku.r4u, www.4otaku.4u,

TLD Extension Mistakes

4otaku.com, 4otaku.ru, 4otaku.net, 4otaku.org, 4otaku.de, 4otaku.jp, 4otaku.uk, 4otaku.br, 4otaku.pl, 4otaku.in, 4otaku.it, 4otaku.fr, 4otaku.au, 4otaku.info, 4otaku.nl, 4otaku.ir, 4otaku.cn, 4otaku.es, 4otaku.cz, 4otaku.ua, 4otaku.ca, 4otaku.kr, 4otaku.eu, 4otaku.biz, 4otaku.za, 4otaku.gr, 4otaku.co, 4otaku.ro, 4otaku.se, 4otaku.tw, 4otaku.vn, 4otaku.mx, 4otaku.tr, 4otaku.ch, 4otaku.hu, 4otaku.at, 4otaku.be, 4otaku.tv, 4otaku.dk, 4otaku.me, 4otaku.ar, 4otaku.sk, 4otaku.us, 4otaku.no, 4otaku.fi, 4otaku.id, 4otaku.xyz, 4otaku.cl, 4otaku.by, 4otaku.nz, 4otaku.ie, 4otaku.il, 4otaku.pt, 4otaku.kz, 4otaku.my, 4otaku.lt, 4otaku.io, 4otaku.hk, 4otaku.cc, 4otaku.sg, 4otaku.edu, 4otaku.pk, 4otaku.su, 4otaku.рф, 4otaku.bg, 4otaku.th, 4otaku.top, 4otaku.lv, 4otaku.hr, 4otaku.pe, 4otaku.rs, 4otaku.club, 4otaku.ae, 4otaku.si, 4otaku.az, 4otaku.ph, 4otaku.pro, 4otaku.ng, 4otaku.tk, 4otaku.ee, 4otaku.mobi, 4otaku.asia, 4otaku.ws, 4otaku.ve, 4otaku.pw, 4otaku.sa, 4otaku.gov, 4otaku.cat, 4otaku.nu, 4otaku.ma, 4otaku.lk, 4otaku.ge, 4otaku.tech, 4otaku.online, 4otaku.uz, 4otaku.is, 4otaku.fm, 4otaku.lu, 4otaku.am, 4otaku.bd, 4otaku.to, 4otaku.ke, 4otaku.name, 4otaku.uy, 4otaku.ec, 4otaku.ba, 4otaku.ml, 4otaku.site, 4otaku.do, 4otaku.website, 4otaku.mn, 4otaku.mk, 4otaku.ga, 4otaku.link, 4otaku.tn, 4otaku.md, 4otaku.travel, 4otaku.space, 4otaku.cf, 4otaku.pics, 4otaku.eg, 4otaku.im, 4otaku.bz, 4otaku.la, 4otaku.py, 4otaku.al, 4otaku.gt, 4otaku.np, 4otaku.tz, 4otaku.kg, 4otaku.cr, 4otaku.coop, 4otaku.today, 4otaku.qa, 4otaku.dz, 4otaku.tokyo, 4otaku.ly, 4otaku.bo, 4otaku.cy, 4otaku.news, 4otaku.li, 4otaku.ug, 4otaku.jobs, 4otaku.vc, 4otaku.click, 4otaku.pa, 4otaku.guru, 4otaku.sv, 4otaku.aero, 4otaku.work, 4otaku.gq, 4otaku.ag, 4otaku.jo, 4otaku.rocks, 4otaku.ps, 4otaku.kw, 4otaku.om, 4otaku.ninja, 4otaku.af, 4otaku.media, 4otaku.so, 4otaku.win, 4otaku.life, 4otaku.st, 4otaku.cm, 4otaku.mu, 4otaku.ovh, 4otaku.lb, 4otaku.tj, 4otaku.gh, 4otaku.ni, 4otaku.re, 4otaku.download, 4otaku.gg, 4otaku.kh, 4otaku.cu, 4otaku.ci, 4otaku.mt, 4otaku.ac, 4otaku.center, 4otaku.bh, 4otaku.hn, 4otaku.london, 4otaku.mo, 4otaku.tips, 4otaku.ms, 4otaku.press, 4otaku.agency, 4otaku.ai, 4otaku.sh, 4otaku.zw, 4otaku.rw, 4otaku.digital, 4otaku.one, 4otaku.sn, 4otaku.science, 4otaku.sy, 4otaku.red, 4otaku.nyc, 4otaku.sd, 4otaku.tt, 4otaku.moe, 4otaku.world, 4otaku.iq, 4otaku.zone, 4otaku.mg, 4otaku.academy, 4otaku.mm, 4otaku.eus, 4otaku.gs, 4otaku.global, 4otaku.int, 4otaku.sc, 4otaku.company, 4otaku.cx, 4otaku.video, 4otaku.as, 4otaku.ad, 4otaku.bid, 4otaku.moscow, 4otaku.na, 4otaku.tc, 4otaku.design, 4otaku.mz, 4otaku.wiki, 4otaku.trade, 4otaku.bn, 4otaku.wang, 4otaku.paris, 4otaku.solutions, 4otaku.zm, 4otaku.city, 4otaku.social, 4otaku.bt, 4otaku.ao, 4otaku.lol, 4otaku.expert, 4otaku.fo, 4otaku.live, 4otaku.host, 4otaku.sx, 4otaku.marketing, 4otaku.education, 4otaku.gl, 4otaku.bw, 4otaku.berlin, 4otaku.blue, 4otaku.cd, 4otaku.kim, 4otaku.land, 4otaku.directory, 4otaku.nc, 4otaku.guide, 4otaku.mil, 4otaku.pf, 4otaku.network, 4otaku.pm, 4otaku.bm, 4otaku.events, 4otaku.email, 4otaku.porn, 4otaku.buzz, 4otaku.mv, 4otaku.party, 4otaku.works, 4otaku.bike, 4otaku.gi, 4otaku.webcam, 4otaku.gal, 4otaku.systems, 4otaku.ht, 4otaku.report, 4otaku.et, 4otaku.pink, 4otaku.sm, 4otaku.jm, 4otaku.review, 4otaku.tm, 4otaku.ky, 4otaku.pg, 4otaku.pr, 4otaku.tools, 4otaku.bf, 4otaku.je, 4otaku.tl, 4otaku.photos, 4otaku.pub, 4otaku.tf, 4otaku.cool, 4otaku.fj, 4otaku.reviews, 4otaku.support, 4otaku.watch, 4otaku.yt, 4otaku.date, 4otaku.technology, 4otaku.укр, 4otaku.mr, 4otaku.services, 4otaku.photography, 4otaku.vg, 4otaku.community, 4otaku.gd, 4otaku.lc, 4otaku.help, 4otaku.market, 4otaku.photo, 4otaku.codes, 4otaku.dj, 4otaku.mc, 4otaku.gallery, 4otaku.wtf, 4otaku.uno, 4otaku.bio, 4otaku.black, 4otaku.bzh, 4otaku.gratis, 4otaku.ink, 4otaku.mw, 4otaku.audio, 4otaku.plus, 4otaku.chat, 4otaku.domains, 4otaku.gy, 4otaku.ooo, 4otaku.tel, 4otaku.training, 4otaku.онлайн, 4otaku.deals, 4otaku.taipei, 4otaku.cash, 4otaku.gift, 4otaku.scot, 4otaku.sr, 4otaku.camp, 4otaku.cloud, 4otaku.house, 4otaku.vu, 4otaku.bi, 4otaku.careers, 4otaku.team, 4otaku.istanbul, 4otaku.museum, 4otaku.love, 4otaku.москва, 4otaku.coffee, 4otaku.desi, 4otaku.menu, 4otaku.money, 4otaku.software, 4otaku.cv, 4otaku.hosting, 4otaku.wf, 4otaku.ye, 4otaku.care, 4otaku.direct, 4otaku.international, 4otaku.run, 4otaku.бел, 4otaku.church, 4otaku.gm, 4otaku.onl, 4otaku.ren, 4otaku.sl, 4otaku.vision, 4otaku.bar, 4otaku.cards, 4otaku.exchange, 4otaku.school, 4otaku.sz, 4otaku.bank, 4otaku.boutique, 4otaku.fit, 4otaku.kitchen, 4otaku.kiwi, 4otaku.ventures, 4otaku.amsterdam, 4otaku.bb, 4otaku.dm, 4otaku.style, 4otaku.brussels, 4otaku.clothing, 4otaku.dating, 4otaku.wien, 4otaku.bs, 4otaku.business, 4otaku.casino, 4otaku.pictures, 4otaku.ax, 4otaku.cricket, 4otaku.energy, 4otaku.estate, 4otaku.farm, 4otaku.gp, 4otaku.institute, 4otaku.nagoya, 4otaku.place,

HTTP response headers data

url HTTP://4otaku.ru/
http code 200
request size 135
ssl verify result 0
total time 2.034595
connect time 0.212785
size upload 0
speed download 3938
download content length -1
starttransfer time 2.02462
redirect url
certinfo
local ip 193.70.14.60
content type text/html; charset=cp1251
header size 215
filetime -1
redirect count 0
namelookup time 0.124618
pretransfer time 0.212853
size download 8014
speed upload 0
upload content length -1
redirect time 0
primary ip 81.1.214.103
primary port 80
local port 60708

WhoIs Data Information - 4otaku.ru

% By submitting a query to RIPN's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)
% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English).

domain: 4OTAKU.RU
nserver: ns.noolab.com.
nserver: ns.noolab.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org: GreenLeaf Ltd.
registrar: REGRU-RU
admin-contact: http://www.reg.ru/whois/admin_contact
created: 2013.10.08
paid-till: 2017.10.08
free-date: 2017.11.08
source: TCI

Last updated on 2017.02.21 03:56:35 MSK